Giấy kiếng gói kẹo,mứt 10x10cm (xấp 25g ,khoảng 100 tờ) 100 tờ)